Indkaldelse Generalforsamling mandag 24 september 2018 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus

29.august 2018.

Til Øland Kraftvarmeværks forbrugere.

Indkaldelse til generalforsamling mandag 24 september 2018 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende drift år fremlægges.
  5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
  6.   Indkomne forslag fra andelshaverne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:    På valg er: Kresten Kodal Sørensen, Per Mortensen og Bjarne Frost.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 16. september 2018.
Ønskes der regnskab udleveret før generalforsamling (sendes som pdf fil), send en mail til b.frost@mail.tele.dk  oplys navn adresse og mail adr.

Med venlig hilsen
Øland Kraftvarmeværk Amba
P.B.V.
Formand
Bjarne Frost                                        Telefon 21666651