INDKALDELSE GENERALFORSAMLING ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019 KL. 19:30 I ØLAND MEDBORGERHUS

27. august 2019.

Til Øland Kraftvarmeværks forbrugere.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag 25 september 2019 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende drift år fremlægges.
  5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
  6.   Indkomne forslag fra andelshaverne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:    På valg er: Karsten Jensen, Bent Petersen, Frederik Møller.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 15. september 2019.
Ønskes der regnskab udleveret før generalforsamling (sendes som pdf fil), send en mail til b.frost@mail.tele.dk  oplys navn adresse og mail adr.

Med venlig hilsen
Øland Kraftvarmeværk Amba
P.B.V.
Formand
Bjarne Frost                                        Telefon 21666651