INDKALDELSE GENERALFORSAMLING TIRSDAG d. 29. SEPTEMBER 2020 kl 19.30 I ØLAND MEDBORGERHUS

3. September 2020

Til Øland Kraftvarmeværks forbrugere.

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag 29 september 2019 kl. 19:30 i Øland Medborgerhus.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drift år fremlægges.
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
  Beslutning om Øland Kraftvarmeværks fremtid , fortsat drift eller lukning. Fra Niras rådgivning vil der være 2 beregninger på:
  1. fortsat drift: investering i varmepumpe eller transmission ledning Brovst/ Aabybro evt fusion.
  2. individuel varmepumpe.
 6.   Indkomne forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:   
  På valg er: Kresten Kodal Sørensen, Per Mortensen og Bjarne Frost.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 21. september 2020.
Ønskes der regnskab udleveret før generalforsamling (sendes som pdf fil), send en mail til b.frost@mail.tele.dk  oplys navn adresse og mail adr.

Med venlig hilsen
Øland Kraftvarmeværk Amba
P.B.V.
Formand
Bjarne Frost                                        Telefon 21666651